Omówienie ustawy o kredycie konsumenckim w 2021

Rząd postuluje przedłużenie obowiązywania przepisów zakładających obniżenie maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych kredytów konsumenckich. Jest to związane z globalnym kryzysem finansowym wywołanym przez pandemię COVID-19. Regulacje mają pomóc konsumentom w spłacie zobowiązań. Jakie rozwiązania prawne przewiduje ustawa o kredycie konsumenckim w 2021 roku?

Ustawa o kredycie konsumenckim – zakres

Ustawa z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim ma na celu ochronę interesu konsumentów zaciągających zobowiązania. Przepisy w niej zawarte regulują między innymi prawa oraz obowiązki podmiotów będących stronami umów. Kogo dotyczy ustawa o kredycie konsumenckim? Przede wszystkim banków, SKOK-ów, ale również pośredników kredytowych. Regulacjami ustawy o kredycie konsumenckim objęte są też parabanki. Po drugiej stronie są oczywiście kredytobiorcy, czyli konsumenci. Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim zawierają m.in. przepisydotyczące ochrony kredytobiorcy, definiują również podstawowe pojęcia związane z zaciąganiem zobowiązań. Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje kwestie takie jak: pożyczka, kredyt czy kredyt odnawialny.

Ustawa o kredycie konsumenckim – zmiany

Przepisy ustawy były nowelizowane i dostosowywane do aktualnej sytuacji panującej w sektorze kredytowym. W jaki sposób na sytuację kredytobiorców wpłynęło przyjęcie ustawy o kredycie konsumenckim? Wejście w życie przepisów zrewolucjonizowało rynek pożyczek i kredytów w Polsce, a także wymusiło na podmiotach udzielających zobowiązania wiele obowiązków. Nowa ustawa o kredycie konsumenckim z 2016 roku określiła m.in. limity pozaodsetkowych kosztów kredytu. Nowelizacja pozwoliła ograniczyć lichwiarską działalność niektórych podmiotów działających na rynku.

Ustawa o kredycie konsumenckim – postanowienia

Według uchwalonych przepisów za umowę o kredycie konsumenckim uznajemy umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska. Ustawa o kredycie konsumenckim wprowadza też rodzaje ochrony, jakiej podlegają klienci – np. prawo do informacji, prawo do otrzymywania harmonogramu spłaty zobowiązania, ochronę przed nadmiernymi kosztami. Inną ważną kwestią, którą reguluje ustawa o kredycie konsumenckim, jest odstąpienie od umowy. Według przepisów konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia – i nie musi przy tym podawać przyczyny.

To nie wszystkie regulacje, jakie zawiera ustawa o kredycie konsumenckim. Wprowadza również możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Klient może dokonać tego w dowolnym momencie – spłacić całość lub część kredytu przed terminem określonym w umowie. Rozliczenie kredytu przez kredytodawcę powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dokonania spłaty. Przewidziana przez ustawę o kredycie konsumenckim nadpłata zmniejsza wysokość zobowiązania.

Kolejna ważną kwestią, którą określa ustawa o kredycie konsumenckim, jest RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Kredytodawca jest zobowiązany między innymi do podawania w reklamach i innych materiałach promocyjnych informacji o RRSO, zwłaszcza gdy do podpisania umowy jest konieczne zawarcie innej, która podwyższy koszt kredytu konsumenckiego. Ustawa ma zastosowanie wtedy, gdy kosztu nie można z góry określić.

Ustawa o kredycie konsumenckim – koszty pozaodsetkowe

Na mocy ustawy z dnia 3 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego nie mogą być wyższe od 45% całkowitej kwoty kredytu. W pierwotnej wersji dokumentu ustawodawca przewidywał, że przepisy mają obowiązywać do końca marca 2021 roku. Jednak ze względu na to, że sytuacja epidemiczna jest nadal nieopanowana, rząd w połowie grudnia ubiegłego roku wydłużył okres obniżenia kosztów pozaodsetkowych kredytów konsumenckich aż do końca 2021. Przepisów tych obawiają się jednak przedsiębiorcy – kredytodawcy, których bezpośrednio dotyczy ustawa o kredycie konsumenckim. Uzasadnienie decyzji rządu jest związane z koniecznością ochrony osób zaciągających zobowiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *